Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu
-----Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu-----

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2003 | Hướng Dẫn


Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu

ông thanh đà nẵng - Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2003

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2003, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Xem thêm : Cách Làm Hồng Treo Gió Nhiều Người Quan Tâm Nhất 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

“Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng”

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ( sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

– Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003

– Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 29 tháng 3 năm 1990

– Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu,tham nhũng, tiêu cực,thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp.

– Căn cứ Quyết định số 152/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành Đà Nẵng;

– Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyển thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11) trên cơ sở tổ chức lại Đoàn kiểm tra thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức thành lập tại Quyết định số 124/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, gồm các ông, bà có tên sau đây :

– Ông Huỳnh Năm, Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng đoàn;

– Ông Trần Thọ, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố – Phó Trưởng đoàn Thường trực;

– Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Thanh tra thành phố – Phó Trưởng đoàn ;

– Ồng Nhật Thành, Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Trưởng đoàn;

* Các ủy viên :

– Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Tài chính ;

– Ông Trần Văn Hào, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố;

– Ông Nguyễn Thanh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng ;

– Ông Phan Truật, Phó Giám đốc Công an thành phố ;

* Mời các cơ quan sau đây cử đại diện lãnh đạo tham gia ủy viên Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11:

– Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố ;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

– Liên đoàn Lao động thành phố.

Điều 2. Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 có nhiệm vụ :

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 152/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng.

2. Kiểm tra xác minh và xử lý đơn, thư tố cáo và các thông tin qua đường dây nóng, hòm thư hoặc phản ánh của công dân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức để để xuất các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm túc đối với những trường hợp vi phạm và biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ;

3. Tiến hành kiểm tra điểm tại một số cơ quan , đơn vị và địa phương về tình hình thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức, trách nhiệm và kết quả giải quyết yêu cầu của công dân và tổ chức, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo …, đề xuất hướng chấn chỉnh, khắc phục những bất hợp lý, sai sót;

4. Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả , định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 -CT/TU.

Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 hoạt động theo Quy chế và thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch.

Điều 3. Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 có Tổ giúp việc, gồm :

– Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó trưởng phòng Phòng tổ chức – Biên chế Ban Tổ chức chính quyển thành phố – Tổ trưởng ;

– Ông Nguyễn Đức Cam, Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố – Tổ phó ;

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu công việc, ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố quyết định điểu động, trưng tập cán bộ, công chức của các Sở, Ban, ngành đến làm việc tại Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

Cơ quan Thường trực của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 đặt tại Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẩng (số 132 đường Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ban Tổ chức chính quyền thành phố có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện làm việc của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 và Tổ giúp việc.

Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 do ngân sách thành phố cấp.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc thành phố Đà Nang có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch chung của ủy ban nhân dân thành phố và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11 khi tiến hành kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 124/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2003 của Uy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 11, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2003, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới chủ đề này nhằm tổng hợp các kiến thức về ông thanh đà nẵng . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :– Ông Trần Thọ, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố – Phó Trưởng đoàn Thường trực;. – Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Thanh tra thành phố – Phó Trưởng đoàn …

Leave a Reply