Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu
-----Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu-----

Cách Sống Sót Khi Đã Max Level Chap 22, 23 – Mạn Thiên Tinh | Hướng Dẫn


Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu

cách sống sót khi đã max level - Cách Sống Sót Khi Đã Max Level Chap 22, 23 - Mạn Thiên Tinh

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Cách Sống Sót Khi Đã Max Level Chap 22, 23 – Mạn Thiên Tinh, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Xem thêm : Pate Cột đèn Hải Phòng ở Hà Nội Hay Nhất 2022

03/07/2022 14:39

2.17 K lượt xem

Đã theo dõi

Theo dõi kênh

Cách Sống Sót Khi Đã Max Level -

Tóm tắt

Joo Se Young, một bậc thầy của trò chơi trực tuyến. Cô đã được triệu tập đến một thế giới khác vì đột nhiên có một cửa sổ tìm kiếm hiện lên và cô đã vô tình ấn vào.

Một trò chơi mang đến sự tưởng tượng thực tế.

Joo Se-young, có biệt danh là “Vua của loài quỷ” đã rơi vào một thế giới khác, đó chính là ‘Arcadia’

Trong một khoảnh khắc, cô đã rất hỗn loạn. Nhưng với tư cách là một bậc thầy, việc đánh bại thế giới này là dễ như ăn cháo. Cô nhanh chóng tập hợp các thành viên đáng yêu và thể hiện kỹ năng tối đa của mình!

Phá ngục để lấy kho báu, và cô đã tán tỉnh “Karad” một người đàn ông đẹp trai bí ẩn với vẻ đẹp thuần khiết.

Tuy nhiên, ‘nhiệm vụ của Chúa’ – điều kiện để Se Young trở lại thế giới ban đầu, là Se Young và các đồng nghiệp của cô ấy đang vướng vào một âm mưu lớn và đen tối!

Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài hy sinh Karad…

Upload ảnh mới

Ảnh đã upload

Làm mới danh sách

‘);}else{for(var i=0;i’;_str+=”;_str+=’x’;_str+=”;_str+=’

‘;_str+=’

‘;var $str=$(_str);$str.insertBefore(related_target);$str.find(‘.badge’).click(multiple_image_remove);list_item.push($str);}}$(“#acx-thumb-modal”).modal(“hide”);}var index=0;var max_process=3;var processing=0;function process(){if(index0){input_id.val(item_success.id.join(‘;’));input_src.val(item_success.url.join(‘;’));}$(‘#upload_error_notify’).html(‘

Upload ảnh thành công!

‘);setTimeout(()=>{$(‘#upload_error_notify’).empty();$(“#acx-thumb-modal”).modal(“hide”);},1500);}}}process();}function uploadImage(target,file,cb,cb_success=null){var formdata=new FormData();formdata.append(“images”,file);$.ajax({url:”/post/postImage”,timeout:0,type:”POST”,dataType:’json’,data:formdata,processData:false,contentType:false,beforeSend:function(){if(target){target.find(“.progress-bar”).css(“width”,”25%”);}},success:function(msg){if(msg.error==0){if(target){target.find(“.progress-bar”).css(“width”,”100%”);target.addClass(‘multiple-img-item’).removeClass(‘multiple-img-item-pending’).data(‘id’,msg.id);setTimeout(()=>{target.find(‘.progress’).remove();target.find(‘.badge’).removeClass(‘hidden’);},500);}if(cb_success)cb_success(msg);}else{if(target){target.find(‘.progress’).html(‘Fail’);setTimeout(()=>{target.remove();},1000);}}},error:function(x,t,m){if(target){target.find(‘.progress’).html(‘Fail’);setTimeout(()=>{target.remove();},1000);}},complete:function(){cb();}});}$(“#thumb-upload”).click(function(){var input=$(“#thumb_file”)[0],formdata=new FormData(),sizeImage=5000000,error=$(‘#upload_error_notify’);if(input.value!=””){var img,reader,file;if(input.files.length>1){process_multiple_image(input.files,sizeImage);}else{file=input.files[0];if(!!file.type.match(‘image.*’)){if(formdata){if(file.sizeFile ảnh quá lớn! Vượt quá giới hạn dung lượng cho phép’);setTimeout(()=>{error.empty();},1500);formdata=false;uploadImage2Server(formdata);}}}else{if(file.type==””){formdata.append(“images”,file);uploadImage2Server(formdata);}else{error.append(‘

Cần chọn file ảnh!

‘);setTimeout(()=>{error.empty();},1500);formdata=false;uploadImage2Server(formdata);}}}}});$(“#acx-thumb-modal”).on(“show.bs.modal”,function(e){var tmce_ico=$(this).data(‘tmce-ico’);if(tmce_ico){related_target=$(tmce_ico);usingTmce=true;}else{related_target=$(e.relatedTarget);usingTmce=false;}if(isEmpty($(“#uploaded_image”)))loadUploadedImage();});$(“#acx-thumb-modal”).on(“hidden.bs.modal”,function(e){if(related_target.data(‘type’)==’notif_push’){$(‘body’).addClass(‘modal-open’);}$(this).data(‘tmce-ico’,null);if(uXhr)uXhr.abort();});$(‘#uploaded_image’).scroll(function(){if($(this).scrollTop()+$(this).innerHeight()>=$(this)[0].scrollHeight){loadUploadedImage();}})
function loadUploadedImage(){if(uIndex==-1||uXhr)return;var container=$(“#uploaded_image”);var wrapper=container.parent();var loading=$(”);var error=$(”);if(wrapper.find(“.fa-spin”).length>0)return;uXhr=$.ajax({url:”/post/uploadedImage”,dataType:’json’,data:{‘index’:uIndex},beforeSend:function(){wrapper.append(loading);wrapper.find(‘.alert’).remove();},success:function(msg){if(msg.error==0){var data=msg.data;if(data){uIndex=data.length>0?uIndex+data.length:-1;appendImage(data);}}else{error.html(msg.error).appendTo(wrapper);}uXhr=null;},error:function(x,t,m){error.html(“Có lỗi xảy ra.”).appendTo(wrapper);uXhr=null;},complete:function(){loading.remove();$(“#thumb-upload”).prop(“disabled”,false);}});}function appendImage(data){var container=$(“#uploaded_image”);for(i in data){container.append(createImageItem(data[i]));}}function createImageItem(data){var str=””;str+=”;str+=’ ‘;str+=’

‘+data.update+’

‘;str+=”;var $str=$(str);var error=$(‘#upload_error_notify’);$str.click(function(){if(usingTmce){container=related_target.closest(‘.mce-first’);var input_id=container.find(‘.mce-img-id’);var input_source=container.find(‘.mce-img-source’);input_id.val($str.data(‘id’));input_source.val($str.data(‘url’));$(‘#acx-thumb-modal’).data(‘tmce-ico’,”);$(“#acx-thumb-modal”).modal(“hide”);}else if(related_target.data(‘multiple’)){var id=$str.data(‘id’);var flag=false;related_target.parent().find(‘.multiple-img-item’).each(function(){if($(this).data(‘id’)==id)flag=true;});if(!flag){var _str=”;_str+=”;_str+=’x’;_str+=”;_str+=”;var $_str=$(_str);$_str.find(‘.badge’).click(multiple_image_remove);$_str.insertBefore(related_target);$_str.data(‘id’,id);$(“#acx-thumb-modal”).modal(“hide”);}else{error.append(‘

Ảnh này đã được chọn. Vui lòng kiểm tra lại!

‘);setTimeout(()=>{error.empty();},1500);}}else{var container=related_target.parent();container.find(‘img’).prop(“src”,$str.data(“url”));container.find(“.modal-img”).val($str.data(“id”));$(“#acx-thumb-modal”).modal(“hide”);}});return $str;}function uploadImage2Server(formdata){if(formdata){var loading=$(‘

‘);var error=$(”);var container=null;if(usingTmce){container=related_target.closest(‘.mce-container-body.mce-window-body.mce-abs-layout’);container.height(‘170px’);container.parent().parent().height(‘260px’);error.css({‘position’:’absolute’,’white-space’:’normal’,’top’:’140px’,’padding’:’0 10px’});}else{container=related_target.parent();}var btn=$(“#thumb-upload”);$.ajax({url:”/post/postImage”,timeout:0,type:”POST”,dataType:’json’,data:formdata,processData:false,contentType:false,beforeSend:function(){container.append(loading);btn.prop(“disabled”,true);$(“#acx-thumb-modal”).modal(“hide”);container.find(‘.alert’).remove();},success:function(msg){if(msg.error==”){if(usingTmce){var input_id=related_target.closest(‘.mce-first’).find(‘.mce-img-id’);var input_src=related_target.closest(‘.mce-first’).find(‘.mce-img-source’);input_id.val(msg.id);input_src.val(msg.picture_url);$(‘#acx-thumb-modal’).data(‘tmce-ico’,”);}else if(related_target.data(‘multiple’)){var _str=”;_str+=”;_str+=’x’;_str+=”;_str+=”;var $_str=$(_str);$_str.find(‘.badge’).click(multiple_image_remove);$_str.data(‘id’,msg.id);$_str.insertBefore(related_target);$(“#thumb_file”).val(“”);}else{container.find(‘img’).prop(“src”,msg.picture_url);container.find(“input.modal-img”).val(msg.id);var thumb=container.find(“.modal-img”);thumb.val(msg.id);if(thumb.hasClass(‘idol-profile’)){updateMoviePhoto(msg.id,msg.picture_url);}$(“#thumb_file”).val(“”);}}else{error.html(msg.error).appendTo(container);setTimeout(()=>{container.find(‘.alert-danger’).remove();},2000);}},error:function(x,t,m){error.html(“Có lỗi xảy ra.”).appendTo(container);setTimeout(()=>{container.find(‘.alert-danger’).remove();},2000);},complete:function(){loading.remove();$(“#thumb-upload”).prop(“disabled”,false);}});}}$(‘.upload_image_modal__reload’).click(function(){$(“#uploaded_image”).empty();uIndex=0;loadUploadedImage();});});

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Cách Sống Sót Khi Đã Max Level Chap 22, 23 – Mạn Thiên Tinh, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới chủ đề này nhằm tổng hợp các kiến thức về cách sống sót khi đã max level . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Đọc truyện Cách Sống Sót Khi Đã Max Level: Joo Se Young, một bậc thầy của trò chơi trực tuyến. Cô đã được triệu tập đến một thế giới khác vì đột nhiên có một cửa sổ tìm kiếm hiện lên và…

Leave a Reply